Ułatwienia dostępu

Wszystko o Lądeckich wodociągach

Wodomierze

Odczyty wodomierzy dokonywane są wyłącznie przez pracowników DWiK
LUK Sp. z o.o., którzy posiadają legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania odczytów. Odczyty wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
Wymiany wodomierzy dokonywane są również wyłącznie przez pracowników DWiK LUK Sp. z o.o., którzy posiadają legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzenia wymiany wodomierzy. Wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem czynności mają obowiązek okazać upoważnienie wystawione przez LUK Sp. z o.o. Wymiany wodomierzy prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
Zasady zabezpieczenia wodomierza i instalacji przed szkodliwym wpływem niskich temperatur
Zasady zabezpieczenia:
1. Należy utrzymywać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa
TEMPERATURA NIE POWINNA BYĆ NIŻSZA NIŻ +4°C
2. Zabezpieczyć pomieszczenie poprzez naprawę ścian oraz uszczelnienie drzwi i okien,
3. Zabezpieczyć przewody wodociągowe, które przebiegają przez nieocieplone pomieszczenia
4. W sytuacji, gdy wodomierz umieszczony jest w studzience, trzeba sprawdzić czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta i czy nie jest uszkodzona,
5. Zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną w postaci styropianu, wełny mineralnej lub otuliny,
6. Elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.
Postępowanie w przypadku awarii
W sytuacji zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza, skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody, należy zamknąć dopływ wody i niezwłocznie zgłosić awarie do Działu Wodociągów i Kanalizacji pod numerem 74 8 148 324. W takiej sytuacji LUK Sp. z o.o. DWiK dokona wymiany wodomierze na koszt Odbiorcy.

Nielegalny pobór wody

Dział Wodociągów i Kanalizacji LUK Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że spółka jest uprawniona do naliczania kar pieniężnych za niżej wymienione wykroczenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), Rozdział 6 Przepisy karne i kary pieniężne, Art. 28
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
3. (uchylony)
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Słownik ważnych pojęć

Odbiorca usług
każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków
działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Wodomierz główny
przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

Metr sześcienny (popularny kubik)
jednostka miary (objętości), służąca do określenia ilości wody zużytej przez Odbiorcę usług. 1 m³ = 1000 litrów

Przyłącze kanalizacyjne
odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Przyłącze wodociągowe
odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Projekt przyłącza
plan sytuacyjny z opisem technicznym przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego, zawierający niezbędne rysunki, profile i przekroje, wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, zawierający uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.

Sieć
przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Taryfa
zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania.

Cena za dostarczoną wodę
wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej przepisami.

Cena za odprowadzone ścieki
wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej przepisami.

Stawka opłaty abonamentowej
wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Może obejmować:
– utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
– usługę odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
– rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków (element stały każdej opłaty abonamentowej);
do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej przepisami.

Gotowość do świadczenia usług
koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Próg rozruchu wodomierza
jest to próg, poniżej którego wodomierz albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%.

Zawarcie umowy

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą usług. Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości a Lądeckimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7A w Lądku-Zdroju wynika z:
– Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), ustawa nakłada na przedsiębiorstwo obowiązek zawarcia umowy z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
-Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Rozdział III) – dostępny w siedzibie DWiK lub do pobrania ze strony www.
-Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty niezbędne dla zawarcia umowy:

1. Odpowiedni pisemny wniosek odbiorcy o zawarcie umowy:
wniosek o zawarcie umowy z nowym odbiorcą
wniosek o zawarcie umowy – zmiana właściciela
wniosek o zawarcie umowy – najemca
wniosek o indywidualne rozliczanie lokali w budynku wielorodzinnym
wniosek o zawarcie umowy z podmiotem gospodarczym

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu).

3. Dokument potwierdzający tożsamość osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości (dowód osobisty, paszport).

4. Podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć potwierdzenie NIP, REGON oraz odpis z KRS.

Sprawy zawierania umów prowadzi Dział Wodociągów i Kanalizacji,
tel.: 573 332 980

Sprzedaż/kupno nieruchomości

W przypadku sprzedaży/kupna nieruchomości Odbiorca usług jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie firmę Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. – Dział Wodociągów i Kanalizacji. Zgłoszenia należy dokonywać osobiście w siedzibie Działu Wodociągów i Kanalizacji przy ulicy Wiejskiej 57 w Lądku-Zdroju.
Niezbędne dokumenty do zgłoszenia sprzedaży/kupna nieruchomości:

1. Osoby fizyczne:
– aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej; odpis aktu notarialnego; umowa najmu, dzierżawy; wypis z rejestru gruntów; postanowienie sądu),
– protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazanie nieruchomości.

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
– aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
– protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazanie nieruchomości,
– decyzja o nadaniu NIP,
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości.

3. Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, instytucje państwowe, stowarzyszenia, itp.):
– aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
– protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazanie nieruchomości,
– aktualny wypis z właściwego rejestru,
– zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
– decyzja o nadaniu NIP,
– aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

4. Wspólnoty Mieszkaniowe:
– aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do jednego z wyodrębnionych lokali,
– zaświadczenie nadaniu nr REGON,
– decyzja o nadaniu NIP,
– uchwała wyborze Zarządu Wspólnoty,
– pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką),
– aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzję o nadaniu nr NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub jako administratora do podpisania umowy.

Podlewanie ogrodu – dodatkowy podlicznik

Wodomierz zainstalowany do podlewania ogrodu służy do odliczania wody bezpowrotnie zużytej przez Odbiorcę. Woda bezpowrotnie zużyta to woda, która nie jest odprowadzania do miejskiej sieci kanalizacyjnej, dlatego nie ma konieczności płacenia za ścieki.
Jeżeli Odbiorca zużywa wodę na podlewanie zieleni, może zwrócić się do Spółki celem zakupu i przyjęcia do ewidencji oraz oplombowania dodatkowego wodomierza (podlicznika) opomiarowującego ilość pobranej wody bezpowrotnie zużytej. W tym celu Odbiorca składa w Spółce odpowiedni wniosek: Wniosek o wodomierz dodatkowy – bezpowrotne zużycie.