Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona firmowa Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona firmowa Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
– Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
– Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
– Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
– Wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: 
– pochodzą z różnych źródeł,
– są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
– opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 
– cześć filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie
– nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang w odniesieniu do tytułów lub tekstów alternatywnych, 
na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa,
– większość tabel zbudowana jest prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie.

Wyłączenia
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-21
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Technik Informatyk
E-mail: informatyk@lukladek.pl
Telefon: 748146345 wew. 25

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Prezes Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Adres: ul. Fabryczna 7a
57-540 Lądek-Zdrój
E-mail: sekretariat@lukladek.pl
Telefon: 748146345

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:
– Wejście do budynku od ul. Fabrycznej 7a, (brak windy dla niepełnosprawnych).
– Obiekt chroniony całodobowo, teren zamknięty.
– Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych.
– Parking zewnętrzny dla klientów w tym 1 dla osob niepelnospranych.
– Wstęp na teren obiektu możliwy po uprzednim zgłoszeniu.
– Brak osoby posługującej się językiem migowym.