Słownik ważniejszych pojęć:

Odbiorca usług
każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków
działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Wodomierz główny
przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

Metr sześcienny (popularny kubik)
jednostka miary (objętości), służąca do określenia ilości wody zużytej przez Odbiorcę usług. 1 m³ = 1000 litrów

Przyłącze kanalizacyjne
odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Przyłącze wodociągowe
odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Projekt przyłącza
plan sytuacyjny z opisem technicznym przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego, zawierający niezbędne rysunki, profile i przekroje, wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, zawierający uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.

Sieć
przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Taryfa
zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania.

Cena za dostarczoną wodę
wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej przepisami.

Cena za odprowadzone ścieki
wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej przepisami.

Stawka opłaty abonamentowej
wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Może obejmować:
- utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
- usługę odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
- rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków (element stały każdej opłaty abonamentowej);
do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej przepisami.

Gotowość do świadczenia usług
koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Próg rozruchu wodomierza
jest to próg, poniżej którego wodomierz albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%.

Created with Mobirise ‌

Free Web Site Maker