Wodomierze

Odczyty wodomierzy dokonywane są wyłącznie przez pracowników DWiK
LUK Sp. z o.o., którzy posiadają legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania odczytów. Odczyty wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.
Wymiany wodomierzy dokonywane są również wyłącznie przez pracowników DWiK LUK Sp. z o.o., którzy posiadają legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzenia wymiany wodomierzy. Wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem czynności mają obowiązek okazać upoważnienie wystawione przez LUK Sp. z o.o. Wymiany wodomierzy prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.
Zasady zabezpieczenia wodomierza i instalacji przed szkodliwym wpływem niskich temperatur
Zasady zabezpieczenia:
1. Należy utrzymywać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa
TEMPERATURA NIE POWINNA BYĆ NIŻSZA NIŻ +4°C
2. Zabezpieczyć pomieszczenie poprzez naprawę ścian oraz uszczelnienie drzwi i okien,
3. Zabezpieczyć przewody wodociągowe, które przebiegają przez nieocieplone pomieszczenia
4. W sytuacji, gdy wodomierz umieszczony jest w studzience, trzeba sprawdzić czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta i czy nie jest uszkodzona,
5. Zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną w postaci styropianu, wełny mineralnej lub otuliny,
6. Elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.
Postępowanie w przypadku awarii
W sytuacji zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza, skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody, należy zamknąć dopływ wody i niezwłocznie zgłosić awarie do Działu Wodociągów i Kanalizacji pod numerem 74 8 148 324. W takiej sytuacji LUK Sp. z o.o. DWiK dokona wymiany wodomierze na koszt Odbiorcy.

Built with Mobirise ‌

Free Website Maker