Sprzedaż/kupno nieruchomości

W przypadku sprzedaży/kupna nieruchomości Odbiorca usług jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie firmę Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. – Dział Wodociągów i Kanalizacji. Zgłoszenia należy dokonywać osobiście w siedzibie Działu Wodociągów i Kanalizacji przy ulicy Wiejskiej 57 w Lądku-Zdroju.
Niezbędne dokumenty do zgłoszenia sprzedaży/kupna nieruchomości:

1. Osoby fizyczne:
- aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej; odpis aktu notarialnego; umowa najmu, dzierżawy; wypis z rejestru gruntów; postanowienie sądu),
- protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazanie nieruchomości.

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
- aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazanie nieruchomości,
- decyzja o nadaniu NIP,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości.

3. Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, instytucje państwowe, stowarzyszenia, itp.):
- aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazanie nieruchomości,
- aktualny wypis z właściwego rejestru,
- zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
- decyzja o nadaniu NIP,
- aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

4. Wspólnoty Mieszkaniowe:
- aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do jednego z wyodrębnionych lokali,
- zaświadczenie nadaniu nr REGON,
- decyzja o nadaniu NIP,
- uchwała wyborze Zarządu Wspólnoty,
- pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką),
- aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzję o nadaniu nr NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub jako administratora do podpisania umowy.

Designed with Mobirise ‌

HTML Site Creator