Zawarcie umowy

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą usług. Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości a Lądeckimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7A w Lądku-Zdroju wynika z:
- Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), ustawa nakłada na przedsiębiorstwo obowiązek zawarcia umowy z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
-Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Rozdział III) – dostępny w siedzibie DWiK lub do pobrania ze strony www.
-Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty niezbędne dla zawarcia umowy:

1. Odpowiedni pisemny wniosek odbiorcy o zawarcie umowy:
wniosek o zawarcie umowy z nowym odbiorcą
wniosek o zawarcie umowy - zmiana właściciela
wniosek o zawarcie umowy - najemca
wniosek o indywidualne rozliczanie lokali w budynku wielorodzinnym
wniosek o zawarcie umowy z podmiotem gospodarczym

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu).

3. Dokument potwierdzający tożsamość osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości (dowód osobisty, paszport).

4. Podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć potwierdzenie NIP, REGON oraz odpis z KRS.

Sprawy zawierania umów prowadzi Dział Wodociągów i Kanalizacji,
tel.: 573 332 980

WNIOSKI:

Built with Mobirise ‌

Free HTML5 Website Builder