Przyłączenie do sieci
wod-kan

Przyłączenie nieruchomości do sieci odbywa się na wniosek i koszt Inwestora (właściciela posesji). Nasza spółka dołoży jednak wszelkich starań, aby cała procedura była dla Państwa jak najmniej uciążliwa i przebiegła sprawnie
Tryb postępowania przy chęci podłączenia nowego budynku do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Lądek-Zdrój:

Etap 1. Zapewnienie oraz warunki techniczne
Należy w siedzibie Działu Wodociągów i Kanalizacji złożyć pisemny wniosek o zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków oraz wniosek o określenie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (wniosek dostępny kliknij tutaj oraz w siedzibie DWiK). Do wniosku należy załączyć:
- mapę do celów opiniodawczych z zaznaczoną lokalizacją terenu inwestycji wskazujący położenie nieruchomości względem istniejącej sieci – 2 egz.,
- dokument potwierdzający tytuł prawny dysponowania nieruchomością np. wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją, wypis z KW lub kserokopia aktu notarialnego,
- w przypadku gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.

Zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków jest wydawane w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku do Spółki.
Warunki techniczne są wydawane w terminie do 30 dni, od daty wpływu kompletnego wniosku do Spółki. Opłata zgodnie z cennikiem LUK Sp. z o.o.

Etap 2. Projekt budowlany
Na podstawie otrzymanych warunków technicznych przyłączenia należy zlecić uprawnionemu projektantowi opracowanie projektu budowlanego. Następnie należy złożyć w DWiK:
- projekt budowlany (dokumentację techniczną) przyłącza/sieci wodociągowej i/lub przyłącza/sieci kanalizacji sanitarnej wykonany przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych – 2 egz.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest wydawane w ciągu 14 dni od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji. Opłata zgodnie z cennikiem LUK Sp. z o.o.

Wykonanie przyłącza/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej można zlecić naszej Spółce w siedzibie Działu Wodociągów i Kanalizacji lub innemu wykonawcy.

ETAP 3. Wpięcie do sieci wod-kan i umowa
Przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych należy zgłosić budowę przyłącza, w jeden z niżej podanych sposobów:
- do Działu Wodociągów i Kanalizacji LUK Sp. z o.o., na druku Zgłoszenia rozpoczęcia robót wraz z potwierdzeniem przez geodetę wykonania inwentaryzacji przyłącza. Do realizacji robot budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia do Spółki, nie wniesie ono sprzeciwu i nie później jednak niż w ciągu 2 lat, od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia,
- do właściwego terenowo organu administracji architektoniczno–budowlanej, w Starostwie Powiatowym (do realizacji robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później jednak niż w ciągu 2 lat, od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia),
- bez dokonania zgłoszenia w przypadku, gdy zlecenie wykonania przyłącza zostanie zlecone naszemu Przedsiębiorstwu.

Po wykonaniu przyłącza przez wykonawcę, w siedzibie Działu Wodociągów i Kanalizacji należy złożyć:
- zgłosić do odbioru wykonane przyłącze w stanie odkrytym, pamiętaj przy odbiorze dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych. Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej 3-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem.
- zlecenie na wpięcie (złączenie) przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego z miejską siecią. Dokonuje tego wyłącznie ekipa konserwatorów DWiK LUK Sp. z o.o. lub wykonawca pod jej nadzorem. W/w roboty wykonywane są odpłatnie,
- po podpisaniu protokołu odbioru należy złożyć Wniosek o zawarcie umowy (wzory umów dostępne w zakładce "Pliki do pobrania"). Dopiero na tej podstawie zostaje podpisana umowę o zaopatrzenie w wodę lub umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a także zamontowany wodomierz główny (na koszt LUK Sp. z o.o.)

Protokół odbioru technicznego wydawany jest w siedzibie DWiK po dostarczeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Sprawy przyłączenia do sieci prowadzi Dział Wodociągów i Kanalizacji LUK
Sp. z o.o., tel.: 74 8 148 324. Warunki przyłączenia do sieci, określa Rozdział V Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – dostępny w siedzibie Spółki lub do pobrania ze strony www.

Built with Mobirise site creator