Zapytanie ofertowe dot. dostawy kraty mechanicznej oraz praso-płuczki do skratek wraz z montażem i rozruchem urządzeń.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie, rozruch i przekazanie do eksploatacji kompletnego zespołu kraty mechanicznej, praso-płuczki i szafy sterującej w budynku oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej 57 w Lądku-Zdroju.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych poniżej progów unijnych w Lądeckich Usługach Komunalnych Sp. z o.o. dostępnego na stronie internetowej Spółki: www.lukladek.pl, bez zastosowania zapisów ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2019
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Zamówienie sektorowe udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno- kanalizacyjnym określonym w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2 przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do zamówień nieprzekraczających kwoty progów unijnych.

 1. Specyfikacja warunków zamówienia 
  Pobierz
 2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  Pobierz
 3. Załącznik nr 2 - oświadczenie
  Pobierz
 4. Załącznik nr 3 - umowa
  Pobierz
 5. Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna RODO
  Pobierz
 6. Regulamin zamówień sektorowych poniżej progów unijnych w LUK Sp. z o.o.
  Pobierz

Mobirise site builder - Try it