Zarządzanie nieruchomościami

Działamy na rynku profesjonalnych zarządców w oparciu o zapisy ustawy z 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2015r., poz. 1892) i innych ustaw, według aktualnego stanu prawnego.
Ofertę kierujemy do wspól­not miesz­ka­nio­wych w zakre­sie kom­plek­so­wej obsługi nieruchomości:

Obsługa admi­ni­stra­cyj­na
- pro­wa­dze­nie wykazu lokali miesz­kal­nych i użyt­ko­wych, wła­ści­cieli lokali,
najemców,
- przy­go­to­wy­wa­nie i zwo­ły­wa­nie zebrań człon­ków wspólnoty,
- przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów uchwał,
- powia­da­mia­nie o pod­ję­tych uchwałach,
- pro­wa­dze­nie kore­spon­den­cji w imie­niu zarządu wspól­noty miesz­ka­nio­wej z wła­
ści­cie­lami lokali, najem­cami, insty­tu­cjami pań­stwo­wymi i innymi podmiotami,
- zapew­nie­nie utrzy­ma­nia w nale­ży­tym sta­nie sani­tar­nym nie­ru­cho­mo­ści wspól­-
nych słu­żą­cych do wspól­nego użytku miesz­kań­ców i innych użyt­kow­ni­ków
nieruchomości,

Obsługa księ­go­wa
- pro­wa­dze­nie pozak­się­go­wej ewi­den­cji przy­cho­dów i kosz­tów wspól­noty zgod­nie z uchwałą wła­ści­cieli lokali pod­ję­tej w tej sprawie,
- doko­ny­wa­nie nali­czeń wyso­ko­ści opłat za lokale miesz­kalne i użytkowe,
- kon­trola wpły­wa­ją­cych doku­men­tów księ­go­wych pod wzglę­dem for­mal­nym oraz
ter­mi­nowa reali­za­cja płatności,
- wysta­wia­nie not księ­go­wych, rachun­ków i faktur,
- kon­trola wydat­ków w ramach rocz­nych pla­nów gospo­dar­czych i podej­mo­wa­nie
sto­sow­nych dzia­łań w celu zabez­pie­cze­nia płyn­no­ści finan­so­wej nieruchomości,
- doko­ny­wa­nie okre­so­wych roz­li­czeń mediów w loka­lach miesz­kal­nych i użytkowych,
- spo­rzą­dza­nie doku­men­ta­cji, wnio­sków kre­dy­to­wych do ban­ków na sfi­nan­so­wa­nie
remon­tów oraz obsługa zacią­gnię­tego kredytu,
- loko­wa­nie wol­nych środ­ków na loka­tach ter­mi­no­wych i rachun­kach oszczęd­no­
ścio­wych nieruchomości,
- przed­są­dowa win­dy­ka­cja należ­no­ści nieruchomości,
- udo­stęp­nia­nie danych finan­so­wych człon­kom zarzą­dów wspól­not miesz­ka­nio­wych oraz wła­ści­cie­lom lokali
- przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów regu­la­mi­nów roz­li­cza­nia mediów,
- wypeł­nia­nie wnio­sków o przy­zna­nie dodat­ków mieszkaniowych,
- spo­rzą­dza­nie zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem dekla­ra­cji podat­ko­wych do urzę-
dów skarbowych,
- przy­go­to­wy­wa­nie dekla­ra­cji i roz­li­cze­nia z urzę­dami skar­bo­wymi i ZUS,

Obsługa tech­nicz­na
Utrzy­ma­nie w nale­ży­tym sta­nie tech­nicz­nym budynku i urzą­dzeń tech­nicz­nych przez:
- zle­ce­nia usu­wa­nia awa­rii i doko­ny­wa­nia napraw,
- zapew­nie­nie bie­żą­cej kon­ser­wa­cji napraw i remon­tów przez spe­cja­li­styczne firmy
kon­ser­wa­cyjne i remontowe,
- przy­go­to­wa­nie umów z wyko­naw­cami robót,
- koń­cowe roz­li­cze­nie wyko­na­nych robót,
- zapew­nie­nie wyma­ga­nych pra­wem okre­so­wych prze­glą­dów budyn­ków i insta­la­cji
tech­nicz­nych,
- reali­za­cja zale­ceń zawar­tych w pro­to­ko­łach z okre­so­wych prze­glą­dów tech­nicz­-
nych budynków,
- pro­wa­dze­nie książki obiektu budowlanego.

Obsługa praw­na
- doradz­two w spra­wie funk­cjo­no­wa­nia wspól­not mieszkaniowych,
- opi­nio­wa­nie tre­ści szcze­gól­nych uchwał,
- spo­rzą­dza­nie pozwów sądowych,
- spo­rzą­dza­nie komor­ni­czych wnio­sków egzekucyjnych,
- spo­rzą­dza­nie wnio­sków do sądów wie­czy­stok­się­go­wych o wpis

Wykonujemy czynności zwykłego zarządu na podstawie umowy o zarząd nieruchomością wspólną, za wynagrodzeniem negocjowanym z klientami

Created with Mobirise - More here