simple site builder
Regulamin Porządku Domowego
Wyciąg z ustawy Obowiązki Lokatorów

Akty prawne

Ustawy:
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia   jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie    warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju:
- Uchwała nr lV/354/2018 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.
   w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy    
   Lądek-Zdrój na lata 2018-2022.
- Uchwała Nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29 września 2011 r.
   w sprawie Gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój.
- Uchwała Nr XXXIII/274/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie    
   Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lądek-Zdrój.
- Uchwała Nr XXIX/234/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 Lutego
   2009 r. w sprawie Ustalenia zasad polityki czynszowej dla mieszkańców zasobu Gminy
   Lądek-Zdrój.

Zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdroju:
- Zarządzenie Nr 0050.201.2015 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie  
   Ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych, socjalnych, pomieszczeń    
   tymczasowych oraz lokali bez tytułu prawnego wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu
   Gminy Lądek-Zdrój.
- Zarządzenie Nr 0050.36.2014 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 27 Lutego 2014 r.
   w sprawie Ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane nieruchomości na cele nierolnicze.
- Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 12 Stycznia 2011 r.
   w sprawie Ustalenia wysokości opłat za konserwacje domofonów w budynkach mieszkalnych  stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój a zarządzanych przez Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o. o. w Lądku-Zdroju.